«ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

ISSN No. 2220-6310

Про журнал

Про журнал

Науковий журнал “Духовність особистості: методологія, теорія і практика” видається СНУ ім. В. Даля з 2004 року.
Виходить 6 разів на рік.
У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.
Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.
Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1714).
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Духовність особистості: методологія теорія та практика» серія КВ № 9008 від 28.07.2004.
Статті прорецензовано членами редакційної колегії.

Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного обміну науковою інформацією та глобальним обміном знань з метою загального розвитку суспільства.
Доступ до архіву номерів є безкоштовним.
Тип ліцензії: Creative Commons Attribution (CC BY)

 • Адреса видавництва:
 • м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський 59 А,
  E-mail: vidavnictvosnu.ua@gmail.com
 • Вебсайт:
 • http://domtp.turion.info
 • Засновник:
 • Науково-дослідний Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
 • Головний редактор:
 • академік НАПН України, д.пед.н., проф. Шевченко Галина Павлівна

Інформація для авторів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

ДО УВАГИ АВТОРІВ! ЗМІНЕНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У 2018 РОЦІ

До друку приймаються лише ті наукові статті, які, згідно з Постановою ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», містять такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  Загальні вимоги до оформлення тексту:
 • Формат сторінки: А4, книжкова.
 • Береги: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній і нижній – 2,5 см.
 • Міжрядковий інтервал: 1,5.
 • Шрифт: Times New Roman.
 • Кегль: 14.
 • Обсяг статті: від 6 до 12 сторінок.
 • Робочі мови збірника: українська, російська, англійська.
 • Використання знаків та символів: тире –, апостроф ', лапки «…» , для нерозривних пробілів Ctrl +Shift + пробіл, маркери (·,—,▶,…), нумерація 1.
  Структурні елементи статті:
 • ліворуч у верхньому рядку проставляється УДК (14 кегль);
 • посередині через рядок великими літерами напівжирним шрифтом – назва статті;
 • праворуч через рядок малими літерами напівжирним шрифтом – ініціали та прізвище автора (-ів);
 • ORCiD (якщо є).
 • через рядок з абзацу 12 кеглем курсивом подаються анотація (1800 символів) та ключові слова (на мові статті);
 • через один рядок з абзацу 14 кеглем друкується основний текст (відступ першого рядка – 1,27 см);
 • список літератури друкується у відповідності до стандарту 12 кеглем через один рядок після основного тексту. Слово Література друкується напівжирним шрифтом з вирівнюванням від центру 12 кеглем. Список літератури оформлюється за ДСТУ 8302:2015, посилання на літературу у тексті статті оформлюються за міжнародним стилем оформлення наукових публікацій АPА (American Psychological Association) style – Стиль цитування АПА (Американська психологічна асоціація);
 • список посилань (= транслітерований список літератури) друкується 12 кеглем напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру та оформлюється за стилем АПА. Транслітерувати назви джерел можна за допомогою он-лайн сервісів: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport; для джерел російською мовою – «транслит.сс» (http://translit.cc) або http://translit.net/en/bgn/; джерела іноземною мовою не транслітеруються. Після транслітерованої назви книги, статті тощо необхідно розмістити переклад їх назви у квадратних дужках.
 • через рядок з абзацу подаються назва статті (по центру, напівжирним шрифтом), прізвище, ім`я, по батькові (праворуч, напівжирним шрифтом), анотації та ключові слова на двох інших робочих мовах збірника (12 кеглем, курсивом, 1800 символів кожна);
 • через рядок українською і англійською мовами подаються відомості про автора (прізвище, ім`я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса нової пошти, телефон, e-mail);
 • текст набирати без переносів, тире має відрізнятися від дефісу, лапки у тексті мають бути однаковими, а саме: «…»
 • таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуватися в середині тексту, в центрі – під рисунком (Рис. 1 …), над таблицею (Таблиця 1).
Вітається наявність в авторів ORCID та наявність посилань на публікації, що мають цифровий ідентифікатор DOI у списку літератури.
Збірник випускається 6 разів на рік, відповідно – 1 раз у два місяці. У №1 статті приймаються до 10 лютого; у №2 – до 10 квітня; у №3 – до 10 червня; у №4 – до 10 серпня; у №5 – до 10 жовтня; у №6 – до 10 грудня.
На E-mail редакційної колегії надсилається електронний варіант статті. Через декілька днів після отримання статті редколегією та по закінченні процесу її рецензування, на Е-mail автора прийде повідомлення про прийняття або відмову у друці надісланих матеріалів.
Електронний варіант статті подається в наступному вигляді:
 • перший файл – текст статті, підготовлений за допомогою текстового редактора Microsoft Word (назва файла складається з прізвища автора та дати відправлення статті до редакції збірника, наприклад, Petrenko-23.01.06.doc);
 • другий файл – відомості про автора (назва файла – прізвище автора, наприклад, Petrenko.doc);
 • третій файл – квитанція про оплату (надсилається після отримання повідомлення про прийняття статті до друку).

E-mail редакційної колегії: svetlana101068@gmail.com або zbirnyk.domtp@gmail.com

Приклад оформлення статті ENG
Приклад оформлення статті УКР
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ PDF
ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання.
Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

Редколегія

Редакційна колегія

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК

Галина П. Шевченко доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки), професор, академік (дійсний член) НАПН України, завідувач кафедри педагогіки, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (головний редактор)..

ЗАСТУПНИК ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВИПУСК

Валентин М. Алфімов доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , м. Сєвєродонецьк, Україна (заступник головного редактора).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Світлана С. Рашидова кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна (відповідальний редактор).

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Іван Д. Бех доктор психологічних наук (Педагогічні науки. 13.00.09 - Теорія навчання; 13.00.00 - Педагогічні науки), професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.
Едуард О. Помиткін доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія), професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна.
Георгій Г. Філіпчук доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти), професор, дійсний член НАПН України, член центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, м. Київ, Україна.
Наталія Є. Миропольська доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), професор, головний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.
Юрій В. Пелех доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти), професор, м. Рівне, Україна.
Євгеній А. Зеленов доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
Тамара Г. Тюріна доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.07 - Теорія і методика виховання), доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.
Микола М. Чурсін доктор педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки), доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету, професор (за посадою) кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
Тетяна Л. Антоненко доктор психологічних наук (Психологічні науки. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія), кандидат педагогічних наук (Педагогічні науки. 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки), професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна.
Юрій І. Сватко доктор філологічних наук (10.02.01+10.02.19 – Українська мова. Теорія мовознавства), (додаткова спеціалізація - 09.00.00 - Філософські науки), професор, голова Координацiйної ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Українi, завiдувач кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократiя, толерантнiсть i взаєморозумiння мiж народами» Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя», головний координатор Мiжунiверситетської мережi кафедр ЮНЕСКО та їхнiх партнерiв «Культура миру через комунiкацiю», член Нацiональної комiсiї України у справах ЮНЕСКО, м. Київ, Україна.
Олег О. Базалук доктор філософських наук (Філософські науки. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії; 09.00.05 - Історія філософії), професор, завідувач кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький-м. Київ, Україна.
Галена С. Іванова доктор педагогічних наук, заступник декана педагогічного факультету, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського, м. Пловдив, Республіка Болгарія.
Анна Клим-Климашевська доктор педагогічних наук, професор (дошкільна педагогіка), факультет педагогічної освіти, Інститут освіти, Університет природних і гуманітарних наук в Седльце, Польща.
Джон В. Фішер доктор педагогічних наук, доктор філософських наук, ад’юнкт доцент, факультет освіти і мистецтв, Федеративний університет, Австралія, м. Балларат, Австралія; почесний старший науковий співробітник Центру релігійної та духовної освіти, Інститут освіти Гонконгу; почесний старший співробітник Академічного центру охорони здоров'я в селах, медичний факультет Мельбурнського університету; запрошений професор Інституту охорони здоров'я, медичних наук та суспільства, Університет Гліндор, Уельс, Великобританія.
Ернст Вагнер доктор філософських наук, доктор літератури, доктор наук, доктор богослов’я, дипломований психолог, член колегії вчителів, член Британського психологічного товариства, відділ досліджень у галузі релігії та освіти Уорікського університету, Центр досліджень у галузі освіти, Уорікський університет, м. Ковентрі, Англія, Великобританія.
Леслі Дж. Френсіс доктор філософських наук, доктор літератури, доктор наук, доктор богослов’я, дипломований психолог, член колегії вчителів, член Британського психологічного товариства, відділ досліджень у галузі релігії та освіти Уорікського університету, Центр досліджень у галузі освіти, Уорікський університет, м. Ковентрі, Англія, Великобританія.
Крістофер А. Льюїс доктор філософських наук (спеціальність - Психологія релігії), викладач психології, факультет соціальних і поведінкових наук, Університет Лідс Трініті, м Лілс, Великобританія; Заслужений запрошений професор кафедри психології Башкирського державного університету, Уфа.
Д. Пол Шафер магістр мистецтв в галузі економіки, викладач, консультант, заступник директора Ради провінції Онтаріо з питань мистецтва; координатор Кооперативної програми по міжнародному розвитку (1984-1990рр.), координатор Сумісної програми управління в галузі мистецтв (1984-1988рр.); доцент, Університет Торонто, запрошений доцент Йорського університету, директор проекту «Світова культура», м. Маркхем, Канада.

Етика публікацій

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна політика збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», засновником якого є Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини СНУ ім. В. Даля, спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою і відповідають науковому напряму журналу, який визначений Свідоцтвом про державну реєстрацію і стандартами якості наукових робіт, прийнятими у науковому співтоваристві.
Етика публікацій збірника «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» розроблена на основі документів: Етичний кодекс ученого України; видавнича етика та рекомендації Elsevier; міжнародні стандарти для редакторів та авторів.
Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних матеріалів або нового наукового осмислення вже відомого наукового матеріалу; відсутність запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження; наявність достовірних фактів, точного опису результатів дослідження, достатніх деталей і бібліографічних посилань для можливого відтворення.
У випадку, коли автор бажає опублікувати в новому варіанті раніше опубліковану статтю, він має представити до редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснити зміни, внесені до останнього варіанту статті.
Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.
Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

ЗАХИСТ ПРАВ АВТОРІВ

Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, є інтелектуальною власністю авторів і не підлягає розголошенню з будь-якими особами, які не мають на те повноважень редактора. Редактор і члени редколегії не повинні представляти іншим особам ніяку інформацію щодо статті, а саме: строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у випадку наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.
Рецензування відбувається конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
Після позитивного рішення редактора стаття публікується у збірнику та розміщується на відповідних електронних ресурсах. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редколегії збірника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

До друку приймаються оригінальні наукові статті в форматі .doc або .docx українською, англійською, російською мовами, які відповідають вимогам до оформлення статей збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», які відповідають вимогам до оформлення статей збірника наукових праць та успішно пройшли всі етапи рецензування:
1 етап – автор надсилає на адресу відповідального редактора збірника svetlana101068@gmail.com або zbirnyk.domtp@gmail.com cтаттю, яка відповідає вимогам збірника.
2 етап – перевірка статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення (наприклад, https://advego.com/plagiatus/).
3 етап – рецензування наукової статті спочатку членом редакційної колегії, потім запрошеним рецензентом, який володіє глибокими професійними знаннями та досвідом роботи суміжним з тематикою дослідження автора статті. Рецензування здійснюється «наосліп» (без відомостей про автора). За виникненням питань стосовно змісту, оформлення, тощо, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або спростувати їх, обґрунтувавши власну позицію. Виправлений варіант повторно надсилається рецензенту для прийняття остаточного рішення щодо можливості публікації.
4 етап – остаточне рішення щодо можливості публікації приймається головним редактором, при необхідності, всіма членами редакційної колегії.
Матеріали друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори. Редакція залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вищезазначеним вимогам.
У випадку публікації певного типу статей (наприклад, перекладних статей), автори і рецензенти зацікавлених журналів повинні дати згоду на вторинну публікацію, що не буде суперечити етичним нормам публікації за умови обов’язкового представлення тих самих даних, що і в первинно опублікованій роботі.

Архів

Архів

Контакти

Контакти

пр.Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, Україна, 93400

svetlana101068@gmail.com

Засновник: Науково-дослідний Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Головний редактор: Академік НАПН України, д.пед.н., проф. Шевченко Галина Павлівна